moduc2moduc2

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHAI BÁO Y TẾ CỦA THÍ SINH THI VÀO LỚP 10 VÀ THI THPT QUỐC GIA

 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI

TRƯỜNG THPT SỐ 2 MỘ ĐỨC

Số: 25/TB-MĐ2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Mộ Đức, ngày 31  tháng 5  năm  2021


THÔNG BÁO

(V/v báo cáo danh sách học sinh thuộc diện F1, F2 và đi từ vùng dịch về)

Thực hiện Công văn số 797/ SGDĐT-GDTrH  ngày 31/5/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về việc báo cáo danh sách học sinh thuộc diện F1, F2 và đi từ vùng dịch về tham dự thi tuyển sinh vào lớp 10 NH 2021- 2022 và thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Trường THPT Số 2 Mộ Đức thông báo đến CCVC và các em học sinh nội dung sau: 

1. Các em học sinh thuộc diện F1, F2 và đi từ vùng dịch về tham dự thi tuyển sinh vào lớp 10 NH 2021- 2022 tại hội đồng thi trường THPT Số 2 Mộ Đức phải khẩn trương liên hệ khai báo với nhà trường (trực tiếp hoặc qua tin nhắn điện thoại: HT: 0905774305;  PHT: 0348613978) để trường lập danh sách báo cáo về sở.

- Nội dung khai báo: Họ tên; học sinh trường THCS…; nơi cư trú; thuộc diện F1, F2 và diện cách ly tại nhà;

- Thời gian khai báo cho trường:  trước 15 giờ ngày 01/6/2021.

2. Các em học sinh lớp 12 và giáo viên của trường không ra khỏi tỉnh trước 21 ngày diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (06, 07, 08/7/2021).

Để đảm bảo an toàn cho 2 kỳ thi trên đề nghị CC,VC và các em học sinh phải thực hiện nghiêm túc thông báo nầy.

                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                             (Đã ký)

          

                                                                                     Nguyễn Văn Được

Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình