moduc2moduc2

VĂN BẢN VỀ NÂNG LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN, TINH GIẢN BIÊN CHẾ VÀ CÀI ĐẶT BLUEZONE

Các thầy cô đọc văn bản về nâng lương trước thời hạn, tinh giản biên chế và cài đặt ứng dụng Bluezone để phòng ngừa Covid-19.

Nâng lương trước thời hạn:


Tinh giản biên chế:

Văn bản đề nghị cài đặt ứng dụng Bluezone:


Bạn đã xem chưa

0 nhận xét | Viết lời bình